Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti AQUAdem, s.r.o. (whistleblowing)

Úvodní informace

Společnost AQUAdem, s.r.o., IČO: 25309340, se sídlem Brno-Chrlice, Tovární 739/1, PSČ 64300, sp. zn. C 24400 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „společnost“), vede vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále také jen „ZOCH“).

K zajištění plnění povinností ZOCH byla společností vydána závazná Směrnice o vedení vnitřního oznamovacího systému (whistleblowing) (dále také jen „směrnice“).

  

Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Oznamovatelem, který může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

  1. a) zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti, který/která pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,
  2. b) bývalý zaměstnanec/bývalá zaměstnankyně společnosti,
  3. c) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti dobrovolnickou činnost,
  4. d) osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž.

Společnost v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) ZOCH vyloučila možnost přijímání oznámení od osob dle § 2 odst. 3) písm. c), d), e) f), g), a j) a dále dle § 2 odst. 4) ZOCH.

Možné způsoby podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení o protiprávním jednání lze v rámci vnitřního oznamovacího systému u společnosti podat v souladu s požadavky ZOCH následujícími způsoby:

  1. a) písemně v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu mak@aquadem.cz ;
  2. b) písemně v listinné podobě zaslané jako listovní zásilka na poštovní adresu společnosti: Brno-Chrlice, Tovární 739/1, PSČ 64300, a to s tím, že obálka musí být označena slovy: „Neotvírat – k rukám příslušné osoby dle ZOCH“;
  3. c) ústně – na telefonním čísle 724 828 133, a to v pracovních dnech PO – PÁ v rozmezí 9:00 – 15:00 hodin;
  4. d) osobně po dohodě s příslušnou osobou; v tomto případě musí příslušná osoba oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle ZOCH a dle této směrnice, pokud:

  1. a) jsou v souvislosti s jejím oznámením splněny podmínky podle ZOCH a uvedené směrnice a pokud
  2. b) má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé a že oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání.     

Za vědomě nepravdivé oznámení může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Kdo je příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení

K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba.

Příslušnými osobami u společnosti jsou:

paní Martina Koutná 

Tel. +420 724 828 133, e-mail: mak@aquadem.cz,  adresa pro doručování: AQUAdem, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice

pan Václav Mika

Tel. +420 602 742 460,  e-mail: mik@aquadem.cz,  adresa pro doručování: AQUAdem, s.r.o., Tovární 739/1, 643 00 Brno – Chrlice

Další kanály a možnosti pro podání oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti a/nebo přímo u příslušného orgánu veřejné moci, tj. u Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.). To platí, za podmínek stanovených ZOCH, pro všechny osoby dle § 2 odst. 3) a 4) ZOCH.

V tomto případě oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje Ministerstvo spravedlnosti nebo jiný příslušný orgán veřejné moci.

Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město
Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: 221 997 840